Bảy cành ly trắng bó cùng củi khô. Thích hợp để tặng người yêu, bạn bè thân